Οικονομία

17 Φεβρουαρίου 2020 22:41

“Δώρο” 800 εκ. ευρώ της ΤτΕ στα κρατικά ταμεία

Διάβασέ μου το...

Αυξημένα τα έσοδα και σημαντικά μειωμένες οι δαπάνες της Κεντρικής Τράπεζας το 2019.

“Δώρο” 800 εκ. ευρώ της ΤτΕ στα κρατικά ταμεία

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε 1.166 δις ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2019 αυξήθηκαν κατά 184,7 εκ. ευρώ και ανήλθαν σε 842,3 εκ. ευρώ, έναντι 657,6 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 50 εκ. ευρώ και τη μεταφορά ποσού 779 εκ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, από τόκους του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, από προμήθειες, καθώς και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού ανήλθαν σε 1.166 δις ευρώ, έναντι 1.199,4 δις ευρώ στη χρήση 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 2,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους πράξεων παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω του ότι από τις 21 Μαρτίου 2019 τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν αποπληρώσει πλήρως τις εν λόγω πράξεις.

Ειδικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 907 εκ. ευρώ, έναντι 1.040,9 δις ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,9%.
  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν σε 103,5 εκ. ευρώ, έναντι 88,1 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
  • Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 78 εκ. ευρώ και ανήλθαν σε 134,8 εκ. ευρώ, έναντι 56,8 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
  • Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 20,7 εκ. ευρώ, έναντι 13,6 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 52,2%.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 323,7 εκ. ευρώ, έναντι 541,8 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 218,1 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών διαμορφώθηκαν σε 824,3 εκ. ευρώ, έναντι 264,1 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση κατά 560,2 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις πρόσθετες προβλέψεις για το ασφαλιστικό της Τράπεζας (η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της), λόγω της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης που εφαρμόστηκαν κατά την αναλογιστική αποτίμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τράπεζας.

Απελευθερώθηκαν σχηματισθείσες προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους προηγούμενων ετών ύψους 766,0 εκ. ευρώ, λόγω της σημαντικής βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα της χρήσης 2019. Παράλληλα, σχηματίστηκαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 197,9 εκ. ευρώ, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων που είναι πιθανό να προκύψουν από  εκκρεμείς αγωγές  συνταξιούχων της Τράπεζας.

Τέλος, το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώθηκε σε 7.797,4 δις ευρώ, έναντι 7.805,8 δις ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ